Administrație Publică

HOTARAREA NR. 184 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2018

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr. 26892/02.10.2018;

– Raportul de Specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr. 26894/02.10.2018 prin care propune aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile  retrocedate foștilor proprietari  – locuințe sociale pentru anul 2018;

– Procesul-verbal nr.26890/02.10.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu  prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, art.2, alin.(3);

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 36 alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(6), pct. 19, lit.e), art. 45 alin. (1) și  art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari , conform anexei 1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă lista dosarelor declarate neeligibile , conform anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă ca termenul de contestație să fie de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor, iar termenul de soluționare să fie de 7 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Art.4. – Biroul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Download: hcl.184_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.