Administrație Publică

HOTARAREA NR. 188 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 27746 din 09.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N.

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 27747 /09.10.2018;

– Solicitarea  dlui. Spurcaciu Sorin și  a dnei. Spurcaciu Lucia, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 26007/21.09.2018, prin care  solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;
  • 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.c), art. 45, alin.(3) și art. 115, alin. (1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului ”pădure” în suprafață de 650 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400 FN, nr. cad. provizoriu 1657, CF individuală nr. 1305N, la prețul total de 104000 euro;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Download: hcl.188_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.