Administrație Publică

HOTARAREA NR. 189 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului ”pădure” în suprafața de 5500 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, nr. cad. 1812, CF nr. 23157

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 27738 din 09.10.2018 a d-lui david Remus, consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului ”pădure” în suprafața de 5500 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, nr. cad. 1812, CF nr. 23157.

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru înregistrat la nr. 27739 /09.10.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Văzând adresa S.C. INRODA PROPERTIES S.R.L., înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 26223/25.09.2018, prin care se solicita exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 5500 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, nr. cad. 1812, CF nr. 23157, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

 În conformitate cu :

  • 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;
  • 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.c), art. 45, alin.(3)  și  art. 115, alin. (1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului ”pădure” în suprafața de 5500 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Opler nr. 8, nr. cad. 1812, CF nr. 23157, la prețul total de 225000 euro, fără TVA.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Download: hcl.189_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.