Administrație Publică

HOTARAREA NR. 190 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului apartament nr. 3 situat in “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 27931 din 10.10.2018 a d-lui David Remus, Consilier Local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului apartament nr. 3 situat in “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3;

– Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru nr. 27932 /10.10.2018;

– Cererea înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 27693/09.10.2018, a d-nei CONSTANTINIU MIHAELA, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea  imobilului apartament nr. 3 situat în “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3;

– Adresa nr. 1446/02.10.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul apartament nr. 3 situat în “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile   art. 4, alin. (4) și art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) coroborat cu  art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:         

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului apartament nr. 3 situat în “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3, la preţul de 23.000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Download: hcl.190_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.