Administrație Publică

HOTARAREA NR. 191 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 27775  din 09.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 27777 / 09.10.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013  încheiat  între CERNEA BOGDAN, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013.

ART.4. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarul oraşului Sinaia.

Download: hcl.191_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.