Administrație Publică

HOTARAREA NR. 191 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 27775  din 09.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 27777 / 09.10.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013  încheiat  între CERNEA BOGDAN, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013.

ART.4. – Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarul oraşului Sinaia.

Download: hcl.191_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support