Administrație Publică

HOTARAREA NR. 192 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 164,75 mp, situat în Sinaia, Calea București FN,  pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 13

 

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 27830 din 09.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propun instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 164,75 mp, situat în Sinaia, Calea București FN,  pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 13;

–  Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat cu  nr. 27832 din 09.10.2018

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile :

– art. 12, alin. (2), (3), (4) si art. 14 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

– art. 14, alin. 1, lit. g) din Regulamentul din 2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59 din 2 august 2013;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului în suprafață de 164,75 mp, situat în Sinaia, Calea București FN (conform planului din anexa 1), proprietatea publică a oraşului Sinaia, pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 13, cu respectarea destinaţiei terenului, respectiv construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 13.

ART.2. Aprobă ca accesul către terenul în suprafață de 164,75 mp, situat în Sinaia, Calea București FN, să se facă din Calea București (conform planului din anexa 1).

ART.3. Nerespectarea destinaţiei terenului, atrage caducitatea prezentei hotărâri și nulitatea tuturor actelor subsecvențe acesteia, fără alte formalităţi.

ART.4. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit, pe toată durata de funcționare şi existenţă a instalațiilor de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 13.

ART.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  orașului Sinaia.

Download: hcl.192_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.