Administrație Publică

HOTARAREA NR. 193 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind  instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 98 mp, situat în Sinaia, Calea București FN,  pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 11

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 27878 din 10.10.2018 a d-lui David Remus, Consilier Local, prin care propun instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 98 mp, situat în Sinaia, Calea București FN,  pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 11;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat la nr. 27881 din 10.10.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

            În conformitate cu prevederile :

– art. 12, alin. (2), (3), (4) si art. 14 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

– art. 14, alin. 1, lit. g) din Regulamentul din 2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59 din 2 august 2013;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului în suprafață de 98 mp, situat în Sinaia, Calea București FN (conform planului din anexa 1), proprietatea publică a oraşului Sinaia, pentru construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 11, cu respectarea destinaţiei terenului, respectiv construire instalații de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 11.

ART.2. Aprobă ca accesul către terenul în suprafață de 98 mp, situat în Sinaia, Calea București FN, să se facă din Calea București (conform planului din anexa 1).

ART.3. Nerespectarea destinaţiei terenului, atrage caducitatea prezenței hotărâri și nulitatea tuturor actelor subsecvențe acesteia, fără alte formalităţi.

ART.4. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit, pe toată durata de funcționare şi existenţă a instalațiilor de racordare și utilizare pentru alimentare cu energie electrică Stație de pompare ape uzate SP 11.

ART.5. În vederea punerii în executare, Primarul prin serviciile subordonate, va comunica prezenta hotărâre celor implicaţi.

Download: hcl.193_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.