Administrație Publică

HOTARAREA NR. 194 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind   elaborarea  documentaţiilor de urbanism – PUZ  şi RLU aferente , conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

Având în vedere :

Expunerea de motive  nr.27995/ 09.10.2018 a Primarului oraşului Sinaia, prin care propune elaborarea  documentaţiilor de urbanism – PUZ  şi RLU aferente , conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.27796/09.10.2018  prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia , intenţia  privind   elaborarea  documentaţiilor de urbanism – PUZ  şi RLU aferente , conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Legii 350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Ordinului MLPAT  nr. 176/N/2000 şi nr. 21/N/2000  cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ” ;

– Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

            În temeiul  art.36, alin (5), lit.c), coroborat cu art. 45  alin (2), lit.e) și  art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă   elaborarea  documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal şi Regulament  Local Urbanism  aferent  pentru terenul situat în Sinaia , zona Cota 1400-1500 ,T 20 (trup intravilan ) .

ART.2. – Aprobă   elaborarea  documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal  şi Regulament  Local Urbanism  aferent pentru terenul situat în Sinaia, tarla 2, parcela 92/1-Vȃrful  Furnica zona staţie superioară telescaun Valea Soarelui  şi tarla 2, parcela 92/3 –  zona staţie inferioară  telescaun Valea Soarelui.

ART.3. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului oraşului Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată celor interesați prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică.

Download: hcl.194_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.