Administrație Publică

HOTARAREA NR. 195 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr.28096/ 11.10.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică nr. 28.112/11.10.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 21, alin. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

–  Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale, cu modificarile si complet[rile ulterioare art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

 

În temeiul art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin (2) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică la întocmirea actelor premergătoare și a actelor notariale,  pentru  terenul cu numărul cadastral 23.789  în suprafață de 22.800 m.p.

Art. 2. – Se mandatează Primarului Orașului Sinaia sau Secretarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: hcl.195_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.