Administrație Publică

HOTARAREA NR. 197 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru ipotecarea construcției edificată pe terenul concesionat în suprafață totală de 141,50 mp, având nr. cadastral 21765, intabulat în cartea funciară nr. 21765 situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 2B, obiect al contractelor de concesiune nr. 821 din 10.03.2000 și nr. 22703 din 12.09.2007

Având în vedere :

– Expunerea de motive a d-lui David Remus, consilier local, înregistrată  la nr. 28783 din 18.10.2018;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat la  nr. 28784/18.10.2018 ;

– Cererea nr. 28134/11.10.2018 a S.C. NOTINO PROD S.R.L., prin care solicită acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru ipotecarea construcției edificată pe terenul concesionat în suprafață totală de 141,50 mp, având nr. cadastral 21765, intabulat în cartea funciară nr. 21765 situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 2B, obiect al contractelor de concesiune nr. 821 din 10.03.2000 și nr. 22703 din 12.09.2007;

– Avizul  comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu art. 41 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare , art. 36 alin.(2), lit. c)  coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Consiliul Local al Orașului Sinaia, în calitate de concedent al terenului în suprafață totală de 141,50 mp, având nr. cadastral 21765, intabulat în cartea funciară nr. 21765, situat in Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 2B, conform contractelor de concesiune nr. 821 din 10.03.2000 și nr. 22703 din 12.09.2007, își exprimă acordul favorabil privind instituirea ipotecii de rangul II în favoarea Băncii Transilvania, asupra imobilului edificat pe terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 821 din 10.03.2000 și nr. 22703 din 12.09.2007, pentru obținerea unui credit bancar, cu mențiunea că terenul în suprafață totală de 141,50 mp, având nr. cadastral 21765, intabulat în cartea funciară nr. 21765, este proprietatea Orașului Sinaia și nu face obiectul ipotecii, iar în cazul executării silite a construcției edificate pe acest teren, dreptul de concesiune asupra terenului se va transfera către noul proprietar al constructiei, numai cu acodul Consiliului Local al orașului Sinaia.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru al Primăriei orasului Sinaia.

Download: hcl.197_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.