Administrație Publică

HOTARAREA NR. 199 din 01.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

            Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 29935 din 30 octombrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr. 29936 din 30.10.2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

   ART. l. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :           277.800 lei
a)      Venituri din alte taxe pe servicii  (15.02.50)

b)      Venituri din taxă autorizație construcție (16.02.50)

c)      Donații și sponsorizări   (37.01.00)

d)     Subvenții de la Bugetul de stat pentru spitale  (42.16.01)

 

106.000 lei

158.000 lei

4.800 lei

9.000 lei

    II. CHELTUIELI : 277.800 lei

 

             Cap.65.02  ”INVATAMANT”

              Titlul II Bunuri si servicii

              Titlul XIII – Active nefinanciare: Reparții fatada Scoala 

             George Enescu (71.01.30)

-64.000 lei

-45.000 lei

-19.000 lei

          Cap.66.02  ”SĂNĂTATE ” 

Titlul VI  Transferuri de capital   (51.02)  

                  din care : 51.02.22-9.000  lei

51.02.28-1.000 lei 

10.000 lei

10.000 lei

9.000 lei

1.000 lei

Cap.67.02 ”CULTURA,RECREERE, RELIGIE” 

          Titlul XIII – Active nefinanciare: ”Achiziție si montaj  Locuri de joaca pentru copii ”71.01.30          

42.000 lei

42.000 lei

Cap.70.02.”LOCUINTE SOCIALE SI DEZV. PUBLICA”   

         Titlul XIII – Active nefinanciare: Studii si proiecte (71.01.30)

         Titlul XIV –Active financiare: Majorare capital social SC Sinaia Forever SRL

130.000 lei

-50.000 lei

 

180.000 lei

Cap.74.02 ” PROTECTIA MEDIULUI ”

          Titlul II Bunuri si servicii

100.000 lei

100.000 lei

Cap.84.02 ” TRANSPORTURI”

          Titlul XIII – Active nefinanciare: ”Reparatii capitale strada Zamora ” 71.01.30

15.000 lei

15.000 lei

Cap.87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE ”

          Titlul II Bunuri si servicii

44.800 lei

44.800 lei

  1. BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :           1.790.000 lei
a)      Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat (33.10.30)

b)      Subvenții de la Bugetul de stat pentru spitale  (43.16.00)

c)      Subventii de la bugetele locale (43.14.00)

 

-1.800.000 lei

 

+ 9.000 lei

+ 1.000 lei

 

    II. CHELTUIELI : 10.000 lei

 

          Cap.66.02  ”SĂNĂTATE ”

                  Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

                  Titlul XIII Active neficinanciare » Echipament screening

                 Auditiv prin otoemisiuni acustice(71.01.02)

                

1.790.000 lei

1.750.000 lei

-50.000 lei

+10.000 lei

 

  1.    BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :           0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei

 

          Cap.67.02 ” CULTURA,RECREERE,RELIGIE ”

                 Titlul I  Cheltuieli de personal

67.10.03.06  – 30.000 lei

67.10.05.01  – 31.500 lei

Titlul II Bunuri si servicii

67.10.03.06  + 30.000 lei

67.10.05.01  +31.500 lei

0 lei

-61.500 lei

 

 

61.500 lei


ART.2. –  
Aproba majorarea capitalului social al SC Sinaia Forever SRL cu suma totala de 189.000 lei, respectiv  180.000 lei corespunzator procentului de 95 % detinut de  Consiliul Local Sinaia si 9.000 lei corespunzator procentului de 5 % detinut  de SC Transport Urban SRL.

ART.3. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Download: HCL.199_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.