Administrație Publică

HOTARAREA NR. 200 din 01.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind realocare de sume si suplimentarea calendarului de competitii si activitati pentru rganizarea unui cantonament de pregatire specifica pe zapada pentru sportivii sectiei de schi alpin din cadrul Clubului Sportiv Carpați Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 30124/01.11.2018 întocmită de de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr. 30125/01.11.2018 al Departamentului Politici Publice;
  • Referatul de necesitate de suplimentare a calendarului de competiții și activități de pregătire și realocare de sume din bugetul propriu Clubului Sportiv Carpati Sinaia cu nr.30.087 / 31.10.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2003 de infiintare a Clubului Sportiv Carpați Sinaia si Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2006 privind aprobarea Statutului Clubului Sportiv “Carpati”  Sinaia si Regulamentului de organizare si functionare;

Ţinând cont de prevederile:

  • Legii 69/2000, a educatiei fizice si sportului cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicată;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (6), lit.a), pct.5 și 6, coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Aprobă suplimentarea calendarului de competiții si activități pentru organizarea unui cantonament de pregătire specifică pe zapadă pentru sportivii secției de schi alpin din cadrul Clubului Sportiv ”Carpați” Sinaia, cu un buget total  de 39.500 lei.

ART.2. – Aprobă suplimentarea capitolului Competiții Sportive, aprobat prin H.C.L. 39 /2018, cu suma de 31.500 de lei din bugetul propriu al Clubului Sportiv ”Carpați Sinaia” pentru organizarea acestui cantonament de pregătire specifică pe zapadă.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice, Serviciul Buget  și Clubul Sportiv ”Carpați Sinaia”.

Download:HCL. nr.200_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.