Administrație Publică

HOTARAREA NR. 201 din 01.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind actualizarea cofinanțării proiectului – Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Scoala Gimnaziala “Principesa Maria”, orasul Sinaia, jud. Prahova, cuprins la finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 90 / 03.05.2018

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 30130 / 01.11.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 30144 / 01.11.2018 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune actualizarea cofinanțării din bugetul local al Orasului Sinaia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Școala Gimnazială“ Principesa Maria ” , orașul Sinaia, jud. Prahova, finanțat de la bugetul de stat, prin PNDL;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de eaborare si continutul-cadru a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile OUG. nr. 28 / 2013 , pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

În baza Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Se aprobă actualizarea cofinanțării din bugetul local al Orașului Sinaia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului –  Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente si dotari independente pentru Scoala Gimnaziala “Principesa Maria”, orasul Sinaia, jud. Prahova, finantat de la bugetul de stat, prin PNDL, ca urmare a incheierii contractelor de furnizare, in valoare de 15.470,00 lei, inclusiv TVA, din valoarea totala a investiției de 364.275,66 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totală finanțată de la bugetul de stat , prin PNDL este de 348.805,66 lei, inclusiv TVA.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Download: HCL.201_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.