Administrație Publică

HOTARAREA NR. 202 din 01.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind repartizarea garsonierei situată în Sinaia, aleea Kușadasi nr.3, bl.E5, et.VI, ap.25 către d-na Moise Aurelia 

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.29869/30.10.2018;

– Raportul de Specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.29871/30.10.2018 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierei situate în Sinaia, aleea Kușadasi nr.3, bl.E5, et.VI, ap.25 către d-na Moise Aurelia;

–  Avizul comisiei de specialiatate a Consiliului Local;

– Procesul-verbal nr.26890/02.10.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Hotărârea Consiliului Local nr.184/18.10.2018 privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

            În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. (2) lit.c) și d), alin. (6) pct. 17, coroborat cu art. 45  alin.(3) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă repartizarea garsonierei situată în Sinaia, Aleea Kușadasi nr.3, bl.E5, et.VI, ap.25 către d-na Moise Aurelia.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Patrimoniu și Protecție civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 202_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.