Administrație Publică

HOTARAREA NR. 203 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

            Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 31425 din 12 noiembrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr. 31426 din 12.11.2018    prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și   completările ulterioare, art.36 alin. (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

  ART. 1. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    4.000 lei
a)      Cote defalcate din impozitul pe venit  (04.02.01) 4.000 lei

 

    II. CHELTUIELI : 4.000 lei

 

         Cap.61.02  ”POLIȚIA LOCALĂ”  

             Titlul  I Cheltuieli de personal

32.000 lei

32.000 lei

        Cap.65.02  ”ÎNVĂȚĂMÂNT”   

             Titlul II Bunuri si servicii (20.02)

Titlul XI  Alte cheltuieli – Sume afeente persoanelor cu handicap

12.000 lei

21.000 lei

-9.000 lei

Cap.68.02  ”ASISTENȚĂ SOCIALĂ”   

Titlul  I Cheltuieli de personal

-32.000 lei

-32.000 lei

Cap.70.02 ”SERV. DE DEZV. ȘI LOCUINȚE”

   Titlul XIII Active nefinanciare :

    Achiziție spatii comerciale – 56.000 lei

    Reabilitare sistem de iluminat public- 150.000 lei

206.000 lei

206.000 lei

Cap.74.02 ”PROTECȚIA MEDIULUI”   

    Titlul XIII Active nefinanciare :

–  Platforma  supraterană  pentru colectarea selectivă a deșeurilor (71.01.30)  -80.000 lei

 

80.000 lei

80.000 lei

Cap.84.02  ”TRANSPORTURI”

   Titlul XIII Active nefinanciare :

   Achiziție containere pentru depozitare material antiderapant

         (71.01.30) – 32.000 lei.

Titlul XIV- Active financiare: Majorare capital social SC Transport   Urban SRL ( 72.01.01)

 

232.000 lei

 

32.000 lei

 

200.000 lei

 

           Cap.87.02  ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE” 

Titlul II  Bunuri și servicii

    Titlul XVII Rambursări de credite  (81.04.00)

-526.000 lei

-45.000 lei

-481.000 lei

 


ART.2. –   
Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

Download: HCL. 203_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.