Administrație Publică

HOTARAREA NR. 204 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind aprobarea Regulamentului local de publicitate strada in orașul Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 30882/07.11.2018 și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 30885/07.11.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu

  • Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloaceor de publicitate;
  • Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata;
  • Prevederile Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism Pentru orașul Sinaia
  • Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cap.VII art. 484 si art.486;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2) lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) si art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă  Regulamentul de publicitate stradală în orașul Sinaia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Începând cu data prezentei, se abrogă  Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2018.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice, Poliția Locală, Serviciul Buget și Resurse Umane  si Serviciul Urbanism si Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: hcl. 204_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.