Administrație Publică

HOTARAREA NR. 205 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea bugetului evenimentului ”1 Decembrie 2018 – Ziua Națională a României”

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 30982/08.11.2018 a Primarului Orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia  cu nr. 30983/08.11.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 16/30.01.2018 privind aprobarea listei de evenimente proprii ale orasului Sinaia;
  • Legea nr. 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;
  • 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. b) și lit. d), alin.(6), lit.a), pct. 4, coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă bugetul de cheltuieli pentru evenimentul ”1 Decembrie 2018 – Ziua Națională a României”,  în valoare de 150.000 lei.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 205_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.