Administrație Publică

HOTARAREA NR. 206 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind realocarea de sume pentru  evenimentul ”1 Decembrie 2018 – Ziua Națională a României”, organizat de Centrul Cultural ”Carmen Sylva”

Având în vedere :

– Solicitarea Centrului Cultural ”Carmen Sylva” de aprobare a bugetului evenimentului ”1 Decembrie 2018 – Ziua Națională a României” înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 31063/09.11.2018 ;

– Expunerea de motive nr. 31503/13.11.2018 a Primarului Orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia  cu nr. 3508/13.11.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu :

– Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind inființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Ordonanța nr.80/30.08.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățíle administratiei publice și instituțiile publice, republicată ;

– Odonanța mr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor  culturale, cu modificările și completările ulterioare ;

– art. 5, alin.  (3) din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare art. 36 alin. (2), lit.d) și alin.(6) lit.a), pct. 4, coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă suplimentarea bugetului evenimentului ”1 Decembrie 2018 – Ziua Națională a României”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2017, cu suma de 14.700 lei din bugetul propriu al Centrului Cultural ”Carmen Sylva”, sumă provenită din economii realizate la evenimentele anterioare.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  Departamentul Politici Publice,Serviciul Buget și Resurse Umane și Centrului Cultural ”Carmen Sylva” Sinaia. 

Download: HCL. 206_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.