Administrație Publică

HOTARAREA NR. 207 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea organizarii si a bugetului evenimentului “6 Decembrie – Aprinderea iluminatului festiv 2018”

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată cu nr. 31678/14.11.2018 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 31679/14.11.2018 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 16/30.01.2018 privind aprobarea listei de evenimente proprii ale orasului Sinaia;
  • 5, alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit. b) și  d) și alin.(6) lit.a), pct. 4,  coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă organizarea evenimentului  “Aprinderea iluminatului festiv 2018” în data de 6 decembrie 2018,  în zona Parcului D.Ghica si Bdul.Carol I.

Art. 2. Aprobă efectuarea de cheltuieli conexe organizarii evenimentului “Aprinderea iluminatului festiv 2018”,  în cuantum 100.000 lei .

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Download: HCL. 207_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.