Administrație Publică

HOTARAREA NR. 209 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind achiziționarea de către Orașul Sinaia prin negociere directă, a celor trei chioșcuri comerciale, situate în Orașul Sinaia, Calea București DN1 – km 117+750

Văzând :

  • Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea înregistrată cu 29767/ 29.10.2018;
  • Raportul de specialitate 29793/ 29.10.2018 al Biroului Monitorizare și Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere :

  • Prevederile 36 alin.(1), alin.(9) și art. 123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 45 alin.(3) și art.115 alin.(1) litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.  – Aprobă achiziționarea a trei spații comerciale situate pe domeniul public al Orașului Sinaia, Calea Bucuresti DN1 – km 117+750, la valoarea de 55.940 lei, urmând a fi închiriate prin licitație publică.

Art.2. – Aprobă raportul de evaluare înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 27614/08.10.2018, întocmit de evaluatorul imobiliar autorizat.

Art.3. –  Spațiile comerciale vor fi evidențiate în domeniul privat al Orașului Sinaia.

Art.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane si Directia Poliția Locală Sinaia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 209_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.