Administrație Publică

HOTARAREA NR. 210 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind modificarea , art.1, pct.5  din  Hotărârra Consiliului Local nr.116/ 2018 referitoare la stabilirea stațiilor de taxi pentru autoturismele care efectuează serviciul de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza orașului Sinaia

Având in vedere :

– Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea nr.30003/31.10.2018;

– Raportul de specialitate nr.30004/31.10.2018 al Departamentului Monitorizare și Control, prin care se propune modificarea numărului locurilor de așteptare pentru stația de taxi situată pe Str. Avram Iancu;

– HCL 116/ 06.06.2018 privind stabilirea stațiilor de taxi pentru autoturismele care efectuează serviciul de transport in regim de taxi și de inchiriere pe raza orașului Sinaia;

– Adresa  nr. 330582/22.10.2018 a Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, Poliția Stațiunii Sinaia ;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.  265/ 19.07.2007 pentru modificarea și completarea Legii 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 356/29.11.2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003;

– HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare,   art. 36 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3)  și art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se modifică art.1, pct.5 din Hotărârea Consiliului Local nr.  116/2018 privind numărul locurilor de așteptare pentru autoturismele taxi din stația situată pe Str. Avram Iancu, dupa cum urmeaza:

NR.

CRT.

ADRESA DISPUNERII LOCULUI DE AŞTEPTARE NUMAR LOCURI
1 Str. AVRAM IANCU (H. Internațional) 2

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Directia Politia Locala  din cadrul Primariei Sinaia.

Download: HCL. 210_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.