Administrație Publică

HOTARAREA NR. 211 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere : 

– Expunerea de motive  nr. 31664 din 14.11.2018 a d-lui consilier local David Remus;

– Raportul de specialitate nr. 31665 din 14.11.2018, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu  :

  • 4 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
  • 551 şi art. 553, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;

În temeiul art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3)  si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

INVENTAR DOMENIUL PRIVAT ORAŞ SINAIA 

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVAŢII
1. Teren Strada Pustnicului, nr. 40-42, lot 3 80,00 mp
2. Teren Bulevardul Carol I, nr. 31          599,00 mp Nr. cad. 22957

CF 22957

3. Teren Strada Cuza Vodă nr. 8 235 mp indiviz din 540 mp Nr. cad. 23153

CF 23153

4. Teren Strada Avram Iancu nr. 4 61 mp

Download: HCL. 211_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.