Administrație Publică

HOTARAREA NR. 212 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Drum Cota 1400 (fost Calea Codrului, fost Gheorghe Doja), pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, amenajare accese  auto şi  pietonale, spaţiu parcare, ziduri de sprijin sistematizare verticala teren, organizare şantier”, pe str. Drum Cota 1400 nr. 20-22 (fost Calea Codrului nr.20-22 ,Gheorghe Doja Nr.20-22), tarla 32, parcela Cc 19

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 31639  din 14.11.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Drum Cota 1400 (fost Calea Codrului, fost Gheorghe Doja), pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, amenajare accese  auto şi  pietonale, spaţiu parcare, ziduri de sprijin sistematizare verticala teren, organizare şantier”, pe str. Drum Cota 1400 nr. 20-22 (fost Calea Codrului nr.20-22 ,Gheorghe Doja Nr.20-22), tarla 32, parcela Cc 19;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31640/14.11.2018 precum și Cererea nr. 27571/08.10.2018 a d-nei DRAGOMIR ALIS, prin care solicită acordul administratorului str. Drum Cota 1400 (fost Calea Codrului, fost Gheorghe Doja), pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, amenajare accese  auto şi  pietonale, spaţiu parcare, ziduri de sprijin sistematizare verticala teren, organizare şantier”. pe str. Drum Cota 1400 nr. 20-22 (fost Calea Codrului nr.20-22 ,Gheorghe Doja Nr.20-22), tarla 32, parcela Cc 19;

Văzând  Avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

  • Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
  • Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. –  Consiliul Local al Orașului Sinaia, în calitate de administrator al str. Drum Cota 1400 (fost Calea Codrului, fost Gheorghe Doja), își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru “Construire imobil apartamente, ȋmprejmuire teren, amenajare accese  auto şi  pietonale, spaţiu parcare, ziduri de sprijin sistematizare verticala teren, organizare şantier”, pe str. Drum Cota 1400 nr. 20-22 (fost Calea Codrului nr.20-22 ,Gheorghe Doja Nr.20-22), tarla 32, parcela Cc 19, cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Desfacerea pe o lungime de 32 m a blocurilor de beton care susțin malul din dreptul proprietății, se va face fără distrugerea lor și se vor preda către Primaria orașului Sinaia pe bază de Proces Verbal.
  2. Rigola drumului din dreptul proprietații se poate modifica fără reducerea secțiunii și va fi redimensionată, astfel încât să preia debitul de apa pluvială de pe stradă. Rigola carosabilă se va executa cu placă rigolă carosabilă dublu armată de beton cu interspații și cu cămin de vizitare, astfel încât să poată fi curățată.

 

  1. Asigurarea de locuri de parcare conform Hotărârilor Consiliului Local Sinaia nr. 261/2006, 171/2007, 186/2009.
  2. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  3. Respectarea condiţiilor impuse în avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 44/02.04.2018.
  4. Înainte de începerea lucrărilor DRAGOMIR ALIS va solicita autorizatie spargere stradă conform HCL 196/2008 de la Primaria orașului Sinaia –Poliția Locală, Birou autorizări.
  5. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări. 

Art.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

Download: HCL. 212_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.