Administrație Publică

HOTARAREA NR. 213 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind  instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 75 mp, situat în Sinaia, Calea București 40B,  pentru modernizare stația 20/6Kv Grup Școlar Sinaia, tratare neutru

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 30119 din 31.10.2018 a d-lui David Remus, Consilier Local, prin care propun instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafață de 75 mp, situat în Sinaia, Calea București 40B,  pentru modernizare stația 20/6Kv Grup Școlar Sinaia, tratare neutru;

– Raportul de specialitate nr. 30120 din 31.10.2018 întocmit de  Serviciul Urbanism și Cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile :

– art. 12, alin. (2), (3), (4) si art. 14 din Legea 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale;

– art. 14, alin. 1, lit. g) din Regulamentul din 2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul nr. 59 din 2 august 2013;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.C. ELECTRICA S.A. – F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. PLOIESTI, asupra terenului în suprafață de 75 mp, situat în Sinaia, Calea București 40B (conform planului din anexa 1), proprietatea publică a oraşului Sinaia, pentru modernizare stația 20/6Kv Grup Școlar Sinaia, tratare neutru, cu respectarea destinaţiei terenului, respectiv modernizare stația 20/6Kv Grup Școlar Sinaia, tratare neutru.

Art.2. Aprobă ca accesul către terenul în suprafață de 75 mp, situat în Sinaia, Calea București 40B, să se facă din Calea București (conform planului din anexa 1).

Art.3. Nerespectarea destinaţiei terenului, atrage caducitatea prezentei hotărâri și nulitatea tuturor actelor subsecvențe acesteia, fără alte formalităţi.

Art.4. Aprobă instituirea drepturilor de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit, pe toată durată funcționare şi existenţă a instalațiilor de racordare și utilizare pentru modernizare stația 20/6Kv Grup Școlar Sinaia, tratare neutru.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  orașului Sinaia.

Download: HCL. 213_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.