Administrație Publică

HOTARAREA NR. 214 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3  ,tarla 7, parcela Pd 41 ;

Având în vedere :

– Expunerea de motive  nr. 31788 din 15.11.2018 a  d-lui David Remus, consilier local, prin care propune  aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3, tarla 7, parcela Pd 41 ;

– Raportul nr.31789/15.11.2018 întocmit de Serviciului Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;

– Avizul unic nr.2386 din 18.12.2017 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

– Raportul  informării şi consultării  publicului privind  Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3  ,tarla 7,parcela Pd 41 , înregistrat sub nr.14278/31.05.2017;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

  • Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice ”ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUD”;
  • Legii nr. 350/2001, anexa 1, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
  • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c) și alin. (5), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă Planul Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3  ,tarla 7,parcela Pd 41 , beneficiar Moldoveanu Mihai.

ART.2. – Durata de valabilitate a PUD-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 214_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.