Administrație Publică

HOTARAREA NR. 215 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind neexercitarea  dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, tarla 18, parcela 131/11 b, lot 1, nr. cad. provizoriu 1848

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 31480  din 13.11.2018 a d-lui david Remus, consilier local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, tarla 18, parcela 131/11 b, lot 1, nr. cad. provizoriu 1848.

– Raportul nr. 31483/13.11.2018 întocmit de Serviciul  Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia;

– Cererea d-lui Durbac Sorin Alexandru, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 29481/25.10.2018  prin care se solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, tarla 18, parcela 131/11 b, lot 1, nr. cad. provizoriu 1848, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;
  • 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.c), art. 45, alin.(3) și art. 115, alin. (1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 2000 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, tarla 18, parcela 131/11 b, lot 1, nr. cad. provizoriu 1848, la prețul total de 300.000 euro.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Download: HCL. 215_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.