Administrație Publică

HOTARAREA NR. 216 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  rezilierea contractului  de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016,  pentru terenul în suprafaţă de 70 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor lot 27

Având în vedere expunerea de motive nr. 31468 din 13.11.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune rezilierea contractului  de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016,  pentru terenul în suprafaţă de 70 mp, situat în Sinaia, Str. Platou Izvor lot 27;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31469 /13.11.2018, privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016;

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 8, alin. (2), lit. a) din contractul de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit.c), art. 45, alin.(3) și art. 115, alin. (1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă rezilierea contractului  de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și S.C. GDF REINVEST S.R.L. în calitate de locatar (chiriaş), începand cu data de 01.10.2018, cu plata de către chiriaş a sumelor reprezentând chiria restantă şi penalităţile aferente.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Download: HCL. 216_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.