Administrație Publică

HOTARAREA NR. 217 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 17080/31.07.2013 dintre S.C. CAMAS S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar)

Având în vedere expunerea de motive nr. 25150 din 13.09.2018 a d-lui David Remus, consilier local, președinte al Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 17080/31.07.2013;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 31833 / 15.11.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia solicitarea S.C. CAMAS S.R.L. de prelungire a contractului  de închiriere nr. 17080/31.07.2013;

Ținând cont de prevederile  contractului de închiriere nr. 17080/31.07.2013  dintre S.C. CAMAS S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

Văzând Avizul Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă prelungirea cu …. ani,  de la data de 31.07.2018, a termenului de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 17080/31.07.2013 încheiat între  dintre S.C. CAMAS S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș), și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

Art.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 17080/31.07.2013.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 217_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support