Administrație Publică

HOTARAREA NR. 217 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 17080/31.07.2013 dintre S.C. CAMAS S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar)

Având în vedere expunerea de motive nr. 25150 din 13.09.2018 a d-lui David Remus, consilier local, președinte al Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 17080/31.07.2013;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 31833 / 15.11.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia solicitarea S.C. CAMAS S.R.L. de prelungire a contractului  de închiriere nr. 17080/31.07.2013;

Ținând cont de prevederile  contractului de închiriere nr. 17080/31.07.2013  dintre S.C. CAMAS S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

Văzând Avizul Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă prelungirea cu …. ani,  de la data de 31.07.2018, a termenului de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 17080/31.07.2013 încheiat între  dintre S.C. CAMAS S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș), și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

Art.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 17080/31.07.2013.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 217_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.