Administrație Publică

HOTARAREA NR. 218 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în comisia  de concurs și cea de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat de Spitalul orășenesc Sinaia pentru ocuparea posturilor de director medical și director financiar-contabil

Având în vedere :

– Expunerea de motive  a inițíatorului înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu  nr. 31471/13.11.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia, înregistrat la nr.31475/13.11.2018;

– Adresa Spitalului Orasenesc Sinaia nr.10923/07.11.2018, înregistrată la Primaria Sinaia sub nr.31191/09.11.2018 ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

Ținând cont de  prevederile art.2 alin.(3) din Ordinul M.S.P. nr.284/2007, cu modificările și completarile ulterioare, privind aprobarea metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice ;

În temeiul  art.36, alin.(2) litera a) și litera d),  alin.(6) litera a)  pct.3, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1) litera b)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H  O  T  Ă  R  Ă Ș  T  E  :

Art.1. – Aprobă numirea reprezentanților Consiliuluiu Local al orașului Sinaia în comisia de concurs  precum și în comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea posturilor de director medical și director financiar-contabil în cadrul  Spitalului orășenesc Sinaia  organizat în data de 03 decembrie 2018 , astfel :

Membrii în comisia de concurs :

  1. Anca – Mariana Hogea
  2. Gheorghe Vasile

Membrii în comisia de soluționare a contestațiilor :

  1. Costin Dumitrache
  2. Călin Miloș

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse  la îndeplinire de persoanele menționate la art.1 și  Spitalul orășenesc  Sinaia.

Download: HCL. 218_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.