Administrație Publică

HOTARAREA NR. 219 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind darea în administrare a unui Utilaj multifuncțional – second hand, MERCEDES BENZ UNIMOG U500, către SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere  Expunerea de motive  nr. 31903/16.11.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 31924 /16.11.2018 întocmit de  Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a unui Utilaj multifuncțional – second hand, MERCEDES BENZ UNIMOG U500, către SC Sinaia Forever SRL;

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Loal ;

În baza :

– Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 și Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orasului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. a), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H  O  T  Ă  R  Ă Ș  T  E  : 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare a unui Utilaj multifuncțional-second hand, MERCEDES BENZ UNIMOG  U500, către SC Sinaia Forever SRL. 

Art. 2. – Predarea-primirea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

Art. 3. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia, să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către  SC Sinaia Forever SRL.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Direcția Poliția Locală și SC Sinaia Forever SRL.

Download: HCL. 219_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.