Administrație Publică

HOTARAREA NR. 220 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii , construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2018

             Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.32008/19.11.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.32011/19.11.2018;

– Procesul verbal nr.31992/19.11.2018 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată;
  • Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Legii  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit. d), coroborat  cu alin.(6), lit. a), pct. 17,   art. 45, alin.(1) si art. 115, alin. 1, lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H  O  T  Ă  R  Ă Ș  T  E  :

Art.1. – Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2018, conform anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2.  –  Biroul patrimoniu și protecție civilă  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Download: HCL. 220_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.