Administrație Publică

HOTARAREA NR. 221 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  rectificarea  listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007

 Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.26836/01.10.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.26838/01.10.2018 ; 

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată,  cu  modificările și completările ulterioare, art. 42, alin.(2) și (3);

În temeiul Legii  nr. 215/2001  privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 10 și art. 36, alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H  O  T  Ă  R  Ă Ș  T  E  :

Art.1. – Aprobă rectificarea listei de inventariere a patrimoniului privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia , conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Download: HCL. 221_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.