Administrație Publică

HOTARAREA NR. 222 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind aprobarea garantarii a maxim 7.500.000 lei din valoarea unei finantari rambursabile interne ce urmeaza a fi contractata de catre SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finantarea obiectivului de investitii de interes public local “Remodelare Urbana Zona Piata Unirii” 

          Având în vedere expunerea de motive nr.32083 din 19 noiembrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.32085 din 19.11.2018 prin care Serviciul Buget , din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, şi Directorul economic al SC Transport Urban SRL propune aprobarea garantarii a maxim 7.500.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finanțarea obiectivului de investiții de interes public local “Remodelare Urbană Zona Piața Unirii”, proiect a caror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin HCL nr.22/29.01.2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Conform,  Ordonantei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonata de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H  O  T  Ă  R  Ă Ș  T  E  : 

 Art. 1. –  Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare totală de maxim 17.000.000 lei (denumita in continuare “Finantare”), avand o maturitate de cel mult 10 ani, din care perioada de tragere si grație cumulate de maxim 24 luni, cu o rată a dobanzii variabile care să nu depăseasca ROBOR la 3 luni + 2.75%p.a., la care se adaugă comisioanele și spezele bancare specific imprumutului, care nu vor depasi 0.25% din valoarea finanțării.

Art. 2. – Finanțarea va fi contractată de către S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comercială de utilitate publică de interes local, având ca unic asociat UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA, care este abilitată să desfașoare procedurile de achiziție publică corespunzatoare, precum si sa încheie contractul de credit cu adjudecatarul licitației.

Art. 3. – Scopul finanțării este realizarea obiectivului de investiții de interes public local “Remodelare Urbană Zona Piața Unirii” aprobat conform HCL nr. 22/29.01.2016  (anexat).

Art. 4. –  Se aprobă garantarea de către UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA a maxim 7.500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finantarii prevazute la articolele precedente din care se deduce valoarea TVA-ul aferent investitiei, la care se adauga dobanzile si comisioanele bancare specifice aferente finantarii garantate, prin incheierea unui acord de garantare cu adjudecatarul licitației.

Art. 5. – Se aprobă garantarea de către SC Transport Urban Sinaia a Finanțării prevazute la articolele precedente, la care se adaugă dobanzile și comisioanele bancare aferente finanțării garantate, prin incheierea unui acord de garantare cu adjudecatarul licitației. Garantarea de catre SC Transport Urban Sinaia se va face cu veniturile proprii, prezente si viitoare și investiția ce face obiectul prezentei finanțări.

Art. 6. – (1) Fondurile necesare garantării finanțării contractate în limita a maxim 7.500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finanțării prevazute la articolele precedente din care se deduce valoarea TVA-ul aferent investitiei, vor proveni din veniturile bugetului local al Orasului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care Orasul Sinaia va garanta anual va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor si a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Din bugetul local al Orasului Sinaia se garanteaza plata:

  1. a) serviciului anual al datoriei publice;
  2. b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţii de interes local prevazut la art. 3;
  3. c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării mentionate la art. 1. 

Art. 7.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Orasului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orasului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării;
  6. plaţile efectuate din finanţare. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 8. –  Conditionat de obtinerea finantarii in suma de maxim 17.000.000 lei, in conditiile precizate anterior la art. 1-7, se aprobă începerea procedurilor legale necesare concesionarii si/sau darii in administrare catre SC Transport Urban Sinaia a terenului necesar realizarii obiectivului de investitii de interes public local “Remodelare Urbana Zona Piata Unirii”.

Art. 9. – Se împuterniceşte Primarul Orasului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Orasului Sinaia toate documentele necesare obţinerii şi derulării finanţării garantate, precum si acordul de garantare a imprumutului contractat.

Art. 10. –  Se mandateaza S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comerciala de utilitate publica de interes local, avand ca unic asociat UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL

LOCAL SINAIA, să desfasoare procedurile de achizitie publica corespunzatoare, precum si sa incheie toate documentele aferente contractului de credit cu adjudecatarul licitatiei.

Art. 11. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L .

Download: HCL. 222_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.