Administrație Publică

HOTARAREA NR. 223 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind menținerea HCL. Nr. 114/06.06.2018, a aprobării proiectului, a Acordului de parteneriat cu Spitalul orasesenesc Sinaia, a documentației  tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici – faza  Studiu de Oportumitate pentru proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESc SINAIA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POR, , Axa prioritară 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 Obiectivul specific 8.1. – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii, apel de proiecte nr.266/8

Având în vedere Expunerea de motive nr. 32394/21.11.2018, precum și Raportul de specialitate nr.32395/21.11.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune menținerea aprobării proiectului, a Acordului de parteneriat cu Spitalul orasesenesc Sinaia,a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – Studiu de Oportumitate pentru proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA”;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere solicitările din  Scrisoarea de Finalizare Etapă de Evaluare Tehnică și Financiară nr.16938/29.10.2018, a Agenției de Dezvoltare Sud Muntenia

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea A – Ambulatorii

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36  alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. –  Se menține aprobarea proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin

îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și isolate; Operațiunea A – Ambulatorii.

Art. 2. –  Se menține aprobarea indicatorilor tehnico-economici și  a documentaţiei tehnico- economică faza STUDIU DE OPORTUNITATE pentru proiectul de investiții “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA, conform Anexei nr. 1 a HCL 114/2018.

Art.3. – Se menține aprobarea valoarii totale a proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA” de 9. 705.783,39 lei ( inclusiv TVA).

Art.4. –  Se menține Art.4 din HCL. nr. 114/2018 prin care se împuternicește primarul orașului Sinaia-Vlad Oprea,  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Aplicantului-Oraș Sinaia şi al Partenerului- Spitalul Orășenesc Sinaia.

Art 5. –  Se menține aprobarea contribuției proprii în proiect în cuantum de  3.875,83 lei ( inclusiv TVA)., reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 194.038,15 lei reprezentând cofinanțarea proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA”

Art.6. –  Se menține art. 6 din HCL. Nr. 114/2018  astfel : sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.6. – Se menține art. 7 din HCL. Nr. 114/2018  astfel:  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

Art.7. –  Se menține aprobarea  Acordului de parteneriat cu Spitalul Orășenesc Sinaia,  Anexa nr.2 la HCL. nr.  114/06.06.2018.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice, Serviciile de specialitate  și Echipa de implementare a proiectului.

Download: HCL. 223_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.