Administrație Publică

HOTARAREA NR. 224 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenurilor ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal  pentru zona Cota 1400-1500, Trup 20 (intravilan)

Având în vedere expunerea de motive nr. 32518  din 22.11.2018 a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, prin care propune identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenurilor ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal  pentru zona Cota 1400-1500 ,Trup 20 (intravilan);

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 32519 / 22.11.2015, prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia, identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenurilor ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal  pentru terenul situat in Sinaia, zona Cota 1400-1500 ,Trup 20 (intravilan);

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr.         13, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;

În conformitate cu prevederile Legii 7/1996 privind Cadastrul şi Publicitatea Imobiliară cu toate modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b,  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a urmatoarelor terenuri în suprafață totală de 11722 mp situate în Sinaia zona Cota 1400-1500, Tarla 11, pe versantul estic al Munţilor Bucegi, terenuri care fac parte din domeniul public al oraşului Sinaia, conform H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr. 13, conform planurilor anexate,  pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal  pentru zona Cota 1400-1500, Trup 20 (intravilan).

NR. CRT. TARLA, PARCELĂ SUPRAFAŢĂ TEREN        (mp) INTRAVILAN / EXTRAVILAN
1. Tarla 11 parcela  Cc83/3 824 INTRAVILAN
2. De 26 tarla 11 parcela, Cc85/1 455 INTRAVILAN
3. De 26 tarla 11 parcela, Cc22/1/1 530 INTRAVILAN
4. De 26 tarla 11 parcela, Cc24/1 1316 INTRAVILAN
5. De 26 tarla 11 parcela, Cc83/1 8597 INTRAVILAN
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ 11722 mp

ART.2. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL. 224_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.