Administrație Publică

HOTARAREA NR. 224 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenurilor ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal  pentru zona Cota 1400-1500, Trup 20 (intravilan)

Având în vedere expunerea de motive nr. 32518  din 22.11.2018 a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, prin care propune identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenurilor ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal  pentru zona Cota 1400-1500 ,Trup 20 (intravilan);

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 32519 / 22.11.2015, prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia, identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenurilor ce fac obiectul Planului Urbanistic Zonal  pentru terenul situat in Sinaia, zona Cota 1400-1500 ,Trup 20 (intravilan);

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr.         13, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;

În conformitate cu prevederile Legii 7/1996 privind Cadastrul şi Publicitatea Imobiliară cu toate modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b,  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a urmatoarelor terenuri în suprafață totală de 11722 mp situate în Sinaia zona Cota 1400-1500, Tarla 11, pe versantul estic al Munţilor Bucegi, terenuri care fac parte din domeniul public al oraşului Sinaia, conform H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr. 13, conform planurilor anexate,  pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal  pentru zona Cota 1400-1500, Trup 20 (intravilan).

NR. CRT. TARLA, PARCELĂ SUPRAFAŢĂ TEREN        (mp) INTRAVILAN / EXTRAVILAN
1. Tarla 11 parcela  Cc83/3 824 INTRAVILAN
2. De 26 tarla 11 parcela, Cc85/1 455 INTRAVILAN
3. De 26 tarla 11 parcela, Cc22/1/1 530 INTRAVILAN
4. De 26 tarla 11 parcela, Cc24/1 1316 INTRAVILAN
5. De 26 tarla 11 parcela, Cc83/1 8597 INTRAVILAN
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ 11722 mp

ART.2. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL. 224_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support