Administrație Publică

HOTARAREA NR. 225 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind actualizarea Planului anual de evoluție a tarifelor aferent proiectului de Management integrat al deșeurilor din județul Prahova

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.32570/22. 11.10.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia prin care se propune neaprobarea actusalizării Planului anual de evoluție a tarifelor ;

– Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală  nr. 32572/22.11.2018;

– Scrisoarea nr. 1825 din 05 noiembrie 2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, înregistrată la Primaria Sinaia cu nr. 30542/05 noiembrie 2018;

În conformitate cu :

–   Prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”;
–   Prevederile Documentului de Poziţie aprobat al Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Prahova”;
–  Art. 10 și art. 32 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de Utilități Publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, art. 36 alin.(2) lit.b) și lit.d) alin.(6), lit.a), pct.6, coroborat cu art. 45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Nu se  aprobă actualizarea Planului Anual de Evoluţie  a Tarifelor, din  documentația depusă la Primaria Sinaia de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor Prahova,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se acordă mandat special domnului Viceprimar Gheorghe Badaran,  să voteze, în numele și pe seama Consiliului Local al  Oraşului Sinaia,  în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru neaprobarea actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor, menționat la art 1.

Art. 3. –  Prezenta Hotărâre va fi comunicată:
–    Instituției Prefectului Județului Prahova;
–    Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”;
–    Va fi adusă la cunostința publicului în condițiile legii.

Download: HCL. 225_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.