Administrație Publică

HOTARAREA NR. 226 din 28.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea proiectului  “CENTRU S – LOC DE BINE’’ şi a cheltuielilor legate de proiect

             Având în vedere Expunerea de motive nr.33074/27.11.2018, precum și Raportul de specialitate nr. 33075/28.11.2018 întocmit de Departamentul de Politici Publice, prin care se propune aprobarea proiectului “Centru S – loc de bine ” și a cheltuielilor aferente acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv specific 3.2: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

            În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin (2), lit. b) și alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă proiectul “CENTRU S – LOC DE BINE” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2.

ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Centru S – loc de bine”, în cuantum de 5.163.477,70 lei (inclusiv TVA).

ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, ambele în cuantum de 825.018,52 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului “Centru S – loc de bine”.

ART. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Centru S – loc de bine “, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

ART. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 6. Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE- Primarul orașului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA.

ART. 7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin Departamentul Politici Publice si echipa de proiect desemnata prin Dispozitia nr.295/17.10.2018.

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Orașului Sinaia și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Orașului Sinaia.

Download: HCL. 226_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.