Administrație Publică

HOTARAREA NR. 227 din 28.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiective mixte , proiect de investiție  – CENTRU S – LOC DE BINE, in vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Apelul de proiecte  P.O.R./8/8.1/8.3/A/2, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

            Având in vedere Expunerea de motive nr.   33102/27.11.2018 precum si Raportul de specialitate nr.33131/28.11.2018 întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiective mixte , pentru realizarea obiectivului de investiție CENTRU S – LOC DE BINE”;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1Se aprobă documentația tehnico-economica – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiective mixte,   pentru obiectivul de investiții ”CENTRU S – LOC DE BINE”, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre, in vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2.

ART. 2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investiții ”CENTRU S – LOC DE BINE”, conform  Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotărâre, in vederea finanțării acestuia in cadrul  Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa Prioritara 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/.2.

ART. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin Departamentul Politici Publice si echipa de proiect desemnata prin Dispozitia nr.295/17.10.2018.

Download: HCL. 227_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.