Administrație Publică

HOTARAREA NR. 228 din 28.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 05.03.2018 – trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 5376 mp şi modificarea anexei la H.C.L.107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia – poziţia 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei 

Având în vedere expunerea de motive nr.  32785 din 26.11.2018 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 05.03.2018;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 32784 din 26.11.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 05.03.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

În conformitate cu:

–  Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art.155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 47 din 05.03.2018;

– Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

 În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47 din 05.03.2018, prin completarea articolul 2,  astfel :

  • Coloana 1 se completează cu următorul cuprins “1.6.2”;
  • Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, tarla 23, parcelă 46, suprafaţă teren=5376mp, cad.23495, CF.23495, suprafaţă construită la sol Capelă = 38mp; nr.cad.23495-C1, CF.23495-C1; vecinătăţi : V-strada Mihail Kogalniceanu, N-vâlcel, E-teren proprietate privată oraş Sinaia şi teren proprietate S.C. Teleferic Prahova S.A., S-alee de acces şi teren proprietate privată oraş Sinaia”;
  • Coloana 5 se completează cu următorul cuprins „409114,52 lei – construcţie; 488200,00 lei – teren”;
  • Coloana 6 se completează cu următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 05.03.2018; nr. Cadastral 23495, CF 23495”. 

ART.2. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 05.03.2018 rămân neschimbate. 

ART.3.  Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL. 228_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.