Administrație Publică

HOTARAREA NR. 229 din 28.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  aprobarea asocierii între orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia si SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, in vederea organizarii si sustinerii proiectului Patinoarul „ARCTIC PARK  SINAIA”

Având în vedere Expunerea de motive nr.32925/26.11.2018, întocmită de Primarul oraşului Sinaia;

Ţinand cont de Raportul de specialitate nr. 32926/26.11.2018  al Departamentului de Politici Publice  prin care se propune asocierea între orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia si SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea organizării şi susţinerii proiectului Patinoarul „ARCTIC PARK  SINAIA”;

În baza  art. 36 alin.(2), lit. c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7), lit.a), art. 45 alin.(3)  si art.115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. – Se aprobă asocierea între oraşul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia si SC SPORT HORSE EXCELLENCE SRL, în vederea organizarii şi sustinerii proiectului Patinoarul „ARCTIC PARK  SINAIA” .

Art.2.- Se aproba Contractul de Asociere, conform Anexei, parte integrata din prezenta hotarare.

Art.3  – Se imputerniceste Primarul orasului Sinaia sa semneze Contractul de Asociere.

Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de  Departamentul de Politici Publice.

Download: HCL. 229_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.