Administrație Publică

HOTARAREA NR. 230 din 28.11.2018

decembrie 11, 2018

privind aprobarea garantarii a maxim 663.500 lei din valoarea unei finantari rambursabile interne ce urmeaza a fi contractat de catre SC Transport Urban Sinaia SRL  pentru finantarea obiectivului de investitii  “Instalatie de transport pe cablu tip Teleschi” 

       Având in vedere expunerea de motive nr.33182 din 28 noiembrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.33183 din 28.11.2018 prin care Serviciul Buget , din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia şi Directorul economic al SC Transport Urban SRL propune aprobarea garantarii a maxim 663.500 lei din valoarea unei finantari rambursabile interne ce urmeaza a fi contractata de catre SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finantarea obiectivului de investitii “Instalatie de transport pe cablu tip Teleschi”.

Conform,  Ordonantei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonata de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Luand in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. –  Se aproba contractarea unei finantari rambursabile in valoare totala de maxim 1.327.000 lei (denumita in continuare “Finantare”), avand o maturitate de cel mult 72 luni, cu o perioada de gratie de 6 luni de la ultima tragere, cu o rata a dobanzii variabile care sa nu depaseasca ROBOR la 1M + 2%.

Art. 2. – Finantarea va fi contractata de catre S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comerciala de utilitate publica de interes local, avand ca unic asociat UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA.

Art. 3. – Scopul finantarii este realizarea obiectivului de investitii  “Instalatie de transport pe cablu tip Teleschi”.

Art. 4. – Se aproba garantarea de catre UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA a maxim 663.500 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finantarii prevazute la articolele precedente, la care se adauga dobanzile  bancare specifice aferente finantarii garantate.

Art. 5. –  Se aproba garantarea de catre SC Transport Urban Sinaia prin :

– ipoteca mobiliară asupra veniturilor viitoare ale  SC Transport Urban SRL;

            – ipoteca mobiliară  asupra conturilor imprumutatului deschise la banca finanţatoare ;

– ipoteca mobiliară asupra echipamentelor ce vor fi achiziționate cu fonduri ce fac obiectul prezentei finanțări ;

Art. 6.(1)Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Orasului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orasului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente finanţării;
  6. plaţile efectuate din finanţare.

               (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 7. –  Se împuterniceşte Primarul Orasului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Orasului Sinaia toate documentele necesare obţinerii şi derulării finanţării garantate, precum si acordul de garantare a imprumutului contractat.

Art. 8. –  Se mandateaza S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comerciala de utilitate publica de interes local, avand ca unic asociat UAT Oraşul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA, sa achizitioneze instalatia mai sus mentionata, precum si sa incheie toate documentele aferente contractului de credit

Art. 9. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L .

Download: HCL. 230_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.