Administrație Publică

HOTARAREA NR. 233 din 17.12.2018

decembrie 27, 2018

privind  stabilirea impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  2019

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;

Văzând  expunerea de motive  a Primarului orasului Sinaia nr.29.490/23.11.2018 si  Raportul de specialitate nr.29.491/23.11.2018 intocmit de Serviciul Buget din cadrul Primariei Orasului Sinaia ;

Având în vedere  :

  • 56, art.120 alin.(1), art. 121 alin.(1) si (2) si art.139 alin. (2) din Constitutia României, republicata;
  • 4 si art.9 paragraful 3 din Cartea Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
  • 7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 5 alin.(1), lit.a) si alin (2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1), lit.b, art.26, art.27, art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 1, art.2 alin.(1), lit.h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 344 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
  • Legea nr.7/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare- Legea cadastrului si publicitatii imobiliare;
  • Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local ;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.107/1999 privind nomenclatorul stradal;

În temeiul art.27, art.36 alin (1),alin.(2), lit.b) si alin. (4) lit.c), coroborate cu art.45 alin.(2) lit.c) si art.115 alin.(1), lit.b) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată,  cu modificările şi  completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Începând cu data de 01.01.2019,  se aprobă impozitele şi taxele locale stabilite în sumă fixă, impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cota procentuală, cuantumul taxelor speciale, a altor taxe precum si Regulamentul  de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui  conform anexelor 1,2 ,3 si 4, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice / juridice , precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2019, pe raza orasului Sinaia se stabileste  o singura zona – denumita zona A.

Art. 3. –  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului  pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2019, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2019, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice, respectiv 10%  pentru persoane juridice.

Art.4. – Având în vedere art. 491, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei

taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. Sumele indexate  se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor.Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”.

Art. 5. – Aprobă adoptarea ulterioară a oricăror alte hotărâri locale în aplicarea Codului Fiscal şi a Normelor metodologice ale acestuia, privind impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice.

Art. 6. –  Aprobă delegarea de competențe primarului oraşului Sinaia privind deciziile de acordare nominală  a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice.

Art. 7. –  Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2019 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Art.8. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.223/19.12.2017, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 9. (1) Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului  Oraşului  Sinaia.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Sinaia, prin publicare pe site-ul Primăriei Sinaia şi în mass media.

Descarca: HCL_233_2018

Last modified: decembrie 27, 2018

Comments are closed.