Administrație Publică

HOTARAREA NR. 231 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind încetarea de drept a mandatului de  consilier local al domnului Șuvaina Mihai – Dan și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Având în vedere expunerea de motive și referatul constatator elaborat  de  Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea și  Secretarul orașului Sinaia, Alina-Elena Banu înregistrat la nr. 34072/06.12.2018;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului Șuvaina Mihai – Dan, ca urmare a decesului acestuia ;

Ținand cont de adresa Partidului Național Liberal nr. 829/26.11.2018 înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 33609/03.12.2018 prin care face cunoscut urmatorul  membru supleant ce urmează a fi validat in funcția de consilier local, respectiv dna. Istrate Iuliana;

Având în vedere Raportul Comisiei de validare în care se consemnează legalitatea mandatului următorului supleant ales pe lista de candidați ai Partidului National Liberal la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, fapt pentru  care s-a propus validarea mandatului acesteia;

În baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Sinaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 107/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  art. 9 alin.(2), lit. i) și ale art. 12 din  Legea nr. 393/2004 privind  statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 31 alin.(3), art. 311, art. 32, coroborate cu art. 45 alin.(1) si art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. – Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local  al domnului  Șuvaina Mihai-Dan, ca urmare a decesului acestuia și se declară vacant locul deținut de acesta.

Art.2. – Se validează mandatul de consilier local  al doamnei  ISTRATE IULIANA, supleant pe lista de candidați la Consiliul Local al orașului Sinaia din partea Partidului Național Liberal.

Art.3. – Prezenta hotărâre de consiliu, va fi adusă la îndeplinire de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL 231_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.