Administrație Publică

HOTARAREA NR. 232 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind  modificarea  Hotarârilor Consiliului Local nr. 114/03.08.2016 și 66/2017 pentru stabilirea numărului și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului

Având în vedere Expunerea de motive nr. 34197/07.12.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum și  Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică,  nr.34279/07.12.2018;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului Șuvaina Mihai-Dan, ca urmare a decesului acestuia, care era membru al Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

Văzând  Hotărârea Consiliului local Sinaia nr. 231/2018 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului  Șuvaina Mihai-Dan și validarea mandatului de consilier local al doamnei Istrate Iuliana;

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (2), din OG 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliului local, precum si a  Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 54, alin. (1) si alin. (6), coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă modificarea componenței Comisiei de specialitate ”Urbanism, servicii publice, turism și evenimente”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/03 august 2016, prin înlocuirea domnului Șuvaina Mihai-Dan, cu domnul Popa Gheorghe, astfel :

– Remus David

– Aurora Arieșan

– Vasile Gheorghe

– George Boteanu

– Gheorghe Popa

Art.2. – Se aprobă modificarea componenței Comisiei de specialitate ” Învățământ, sănătate, cultură, sport, tineret și protecția copilului” constituita în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 114/03 august 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 66/18.06.2017, prin înlocuirea domnului Popa Gheorghe, cu doamna Istrate Iuliana, după cum urmează :

– Crețu Georgiana-Ioana-Maria

– Călin-Ștefan Miloș

– Iuliana Istrate

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.114/03.08.2016, ramân neschimbate.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație publică.

Descarca: HCL 232_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.