Administrație Publică

HOTARAREA NR. 234 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 

            Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.34439 din 11 decembrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr. 34.443 din 11.12.2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și   completările ulterioare, art.36 alin. (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

  ART. 1. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    797.100 lei
a)      Cote defalcate din impozitul pe venit  (04.02.01)

b)      Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit (04.02.04)

c)      Venituri din vanzari de bunuri (39.07.00)

437000 lei

300.000 lei

 

60.100 lei

    II. CHELTUIELI : 797.100 lei
        Cap.51.02 ”ADMINISTRATIE PUBLICA ”  

Titlul  I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XII Active nefinanciare :

Achizitionare echipamente IT -31.000 lei

          Achizitionare Seif standard SR EN 1143 – 5.000 lei

-42.200 lei

-73.200 lei

-5.000 lei

36.000 lei

         Cap.61.02  ”POLITIA LOCALA”   

             Titlul  I Cheltuieli de personal

50.300 lei

50.300 lei

Cap.70.02 ”SERV. DE DESV. SI LOCUINTE”

   Titlul II : Bunuri si servicii 

   Titlul XIII Studii si proiecte

366.100 lei

66.100 lei

300.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI”

   Titlul VII Alte transferuri(55.01.18)

Titlul XIV-Active financiare:Majorare capital social SC Transport   Urban SRL ( 72.01.01)  

400.000 lei

150.000 lei

250.000 lei

           Cap.87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE” 

Titlul  I Cheltuieli de personal    

22.900 lei

22.900 lei

 

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL 234_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.