Administrație Publică

HOTARAREA NR. 235 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  anularea obligatiilor fiscale datorate de persoane fizice insolvabile  și persoane juridice aflate în stare de insolvabilitate, radiate de la ONRC și a celor provenind din amenzi 

            Având în vedere  expunerea de motive  a Primarului orasului Sinaia nr. 34565/11.12.2018 si  Raportul de specialitate  nr. 34566/11.12.2018 întocmit de Serviciul Buget – Biroul taxe si impozite din cadrul Primariei Orasului Sinaia ;

Văzând avizul comisiilor de  specialitate ale Conbsiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

  • 218 ”Efecte ale împlinirii termenului de prescriptie”, alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizează :“Daca organul de executare silita constata împlinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, acesta va proceda la încetarea masurilor de realizare și la scăderea acestora din evidente creantelor fiscale ”  ;
  • 265 alin.(2) ”Conduita organului fiscal in cazul insolvabilitatii si al deschiderii procedurii insolventei potrivit Legii nr.85/2014 : “ În sensul prezentului cod este insolvabil debitorul ale cărui venituri şi/sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile. În acest sens, organul fiscal comunică debitorului procesul-verbal de insolvabilitate.”
  • 266 alin.(2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare: “In cazul prevazut la art.265 alin.(2), daca la sfarsitul perioadei de prescriptie se constata ca debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmaribile, organele de executare silita procedeaza la anularea obligatiilor fiscale;

În temeiul art.36 alin.(2), lit.b), coroborat cu art.45 alin.(2), lit.a) si art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –   Se propune anularea  amenzilor  prescrise (anexa 1), obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, in  stare de insolvabilitate, radiate de la ONRC (anexa 2), obligatiilor fiscale datorate de persoane fizice    insolvabile (anexa 3), in cuantum de 349.698 lei, astfel :

  • Amenzi prescrise                            711  lei
  • Obligatii fiscale persoane juridice in stare de insolventa     526  lei
  • Obligatii fiscale persoane fizice insolvabile     461  lei

Art.2. –  Prevederile prezentei hotarari, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget – Biroul taxe si impozite.

Descarca: HCL 235_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.