Administrație Publică

HOTARAREA NR. 236 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii,  construite prin ANL pentru anul 2018

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.34000/06.12.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34002/06.12.2018;

–  Procesul verbal nr.33996/06.12.2018 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri , destinate închirierii, construite prin ANL ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr.152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

– Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d), coroborat cu alin.(6), lit. a), pct. 17,   art. 45, alin.(1) si art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL pentru anul 2018, conform anexei  la prezenta hotărâre.

Art.2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 236_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.