Administrație Publică

HOTARAREA NR. 237 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind repartizarea garsonierei situată în Sinaia, aleea Kușadasi nr.1, bl.E4, et.V, ap.21 Domnului Tănase Lucian Robert

Având în vedere: 

Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr. 34031/06.12.2018;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34079/06.12.2018 prin care propune aprobarea repartizării garsonierei situate în Sinaia, aleea Kușadasi nr.1, bl.E4, et.V, ap.21, către dl.Tănase Lucian Robert;

– Procesul-verbal nr.34009/06.12.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

– Hotărârii Consiliului Local nr. 184/18.10.2018 privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale;

– Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală art. 36 alin. (2) lit.c) și d), alin. (6) pct. 17, coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă repartizarea garsonierei situată în Sinaia, Aleea Kușadasi nr.1, bl.E4, et.V, ap.21, domnuluiTănase Lucian Robert.

ART.2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 237_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.