Administrație Publică

HOTARAREA NR. 238 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.42, et.1, apartament nr.8  având număr cadastral 21083-C1-U2 către d-na. DUMITROF DANIELA LILIANA

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.34671/11.12.2018;

–  Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34678/12.12.2018 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia, , Calea București nr.42,et.1, apartament nr.8  având număr cadastral 21083-C1-U2 către dna.DUMITROF DANIELA LILIANA;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Prevederile – Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care precizează că : sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1), coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.42,et.1 apartament nr.8,  având număr cadastral 21083-C1-U2 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către d-na Dumitrof Daniela Liliana a apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr.42, apartament nr.8, având număr cadastral 21083-C1-U2, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 6500 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  Dna.Dumitrof Daniela Liliana are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 238_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.