Administrație Publică

HOTARAREA NR. 239 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind aprobarea protocolului cu ”Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din România

Având în vedere : 

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia,  înregistrată sub nr. 34595/11.12.2018 ;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 34601/11.12.2018 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit.  e),  coroborat cu art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă protocolul cu Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din România , conform anexei, parte integrantă din  prezenta hotărâre.

ART.2. –  Aprobă organizarea evenimentului Conferința Jubiliară Salvamont România 2019 în perioada 19-23 iunie 2019 și includerea acestuia în Lista Evenimentelor organizate de Primăria Sinaia pentru anul 2019.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane .

Descarca: HCL 239_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.